Loading. Please wait.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP)
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS)
फेब्रुवारी - २०२० / February - 2020


होम
दुबार गुणपत्रक / प्रमाणपत्रक
शासन निर्णय

Help Desk No. : 1800-267-2233

उपक्रम (शाळांसाठी)
उपक्रम (EO/EI/AO/BEO)

बातम्या


शाळा माहिती प्रपत्र व विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन आवेदनपत्रातील माहितीत (विद्यार्थ्याचे नाव, आडनाव, वडीलांचे नाव, आईचे नाव, लिंग, शहरी / ग्रामीण, अभ्यासक्रम इत्यादी) दुरुस्ती करण्यासाठी दिनांक 31/08/2020 रोजीपर्यंत शाळांच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) फेब्रुवारी - २०२० च्या अंतिम उत्तरसुची प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.
शिष्यवृत्ती अर्हता प्रकार व शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याचे निकष
शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका
तांत्रिक मदत
ई-मेल : इ. ५ वी साठी mscepup@gmail.com
ई-मेल : इ. ८ वी साठी mscepss@gmail.com
हेल्पलाईन नंबर :
1800-267-2233

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७