Loading. Please wait.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP)
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS)
फेब्रुवारी - २०१९ / February - 2019


होम
प्रसिध्दी पत्रक
शासन निर्णय

Help Desk No. : 1800-267-2233


शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी - २०१९ बाबतच्या सूचना

अंतिम निकालाचे प्रसिध्दीपत्रक
अंतरिम निकालाचे प्रसिध्दीपत्रक
अंतिम उत्तरसूचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक
प्रसिद्धीपत्रक : शाळा माहिती प्रपत्र व आवेदनपत्रातील दुरुस्तीबाबत
अंतरिम उत्तरसूचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक दि.०६/०३/२०१९
शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. ५ वी. व इ. ८ वी. परीक्षा दि. २४/०२/२०१९बाबत जाहीर प्रकटन.
प्रसिद्धीपत्रक : पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) दिनांक २४/०२/२०१९ च्या वेळेत बदल करणेबाबत...
प्रसिद्धीपत्रक: शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. ५ वी. व इ. ८ वी. फेब्रुवारी २०१९ परीक्षेच्या तारखेतील बदल.
विद्यार्थी आवेदनपत्रातील आरक्षणाचा प्रवर्ग व विद्यार्थी शिकत असलेला अभ्यासक्रम या बाबीं व्यतिरिक्त इतर माहितीत दिनांक १५/१/२०१९ रोजीपर्यंत बदल करता येईल.
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी ) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी ) फेब्रुवारी २०१९ ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्याकरिता मुदतवाढ देणेबाबत

.
शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी-२०१९ राखीव निकाल
शिष्यवृत्ती अर्हता प्रकार व शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याचे निकष
शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका
तांत्रिक मदत
ई-मेल : इ. ५ वी साठी mscepup@gmail.com
ई-मेल : इ. ८ वी साठी mscepss@gmail.com
हेल्पलाईन नंबर :
1800-267-2233

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१२३०६६ /६७