महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,पुणे
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP)
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS)
सन - २०१७ -१८

शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी - २०१८ चे प्रमाणपत्र व गुणपत्रक Download करण्यासाठी २०१८ चे Login id व Password वापरावे.

Login

*
*

Loading...